Samen leren en kennis delen


Samen met professionals uit andere organisaties leren en kennis delen

View on YouTube

CrossOver brengt professionals van verschillende organisaties bij elkaar om van elkaar te leren en samen kennis te delen.

Wij geloven in bottom-up innovatie: mensen in uitvoerende functies hebben veel kennis en ervaring, die het delen waard is. Daarnaast geloven wij erin dat je het beste kunt leren door je tanden te zetten in een uitdagend vraagstuk voor je organisatie, sector en de samenleving als geheel.

CrossOver biedt je daarom procesbegeleiding, training & coaching om het maximale uit jezelf te halen.

Deelnemende organisaties

ENnatuurlijk

Comfortabele warmte. Voor u is het slechts een draai aan een knop. U bent gewend aan het gemak van warmte in uw woning (of bedrijf). Wij zien het als een uitdaging om deze warmte lokaal, met innovatieve oplossingen op te wekken. Ennatuurlijk levert energie, maar bovenal comfort. En dat is een fijn gevoel! Bij Ennatuurlijk dragen we het koppelen van gevers en ontvangers een warm hart toe. Ondernemingen die warmte (en elektriciteit) genereren uit bij voorkeur duurzame bronnen, de gevers. En mensen of ondernemingen die deze milieuvriendelijke warmte goed kunnen gebruiken, de ontvangers. Een samenwerking voor de lange termijn. Waar we open staan voor vruchtbare ideeën, innovaties en nieuwe samenwerkingen. Dat is goed voor boer Gert-Jan (gever) en voor Philene uit Zeewolde (ontvanger). Voor afvalverwerker Twence (gever) en voor alle studenten van de Universiteit van Twente (ontvangers). Dat is goed voor nu en voor later. Zo is local for local misschien wel heel erg goed voor global. We zijn een Nederlands en onafhankelijk bedrijf. Om Nederland duurzamer te maken, zijn goede lokale ideeën nodig. Ideeën die leiden tot oplossingen die we samen met u en voor u ontwikkelen. In partnerships combineren we goede ideeën en slimme techniek, die leiden tot innovaties. Gebruik maken van energie uit afval, van restwarmte of het effectief opslaan van energie. Onze medewerkers zijn continu alert op het verbeteren en innoveren van onze producten en diensten. Ennatuurlijk maakt nu al voor ruim 70.000 consumenten en zakelijke klanten warmte, koude en elektriciteit.

Stedin

Duurzame energie voor iedereen. Dát is onze missie. Ons energienet is een onmisbare schakel om een nieuwe energietoekomst mogelijk te maken. Zodat onze klanten energie hebben om te wonen, werken en leven. Vandaag, en morgen. Energie die áltijd beschikbaar is: voor deze én volgende generaties. Een generatie van opwekkers, vernieuwers en doeners. Die net als wij te maken krijgt met nieuwe vormen van energie. Een energiesysteem waarin steeds meer duurzaam en lokaal wordt. En met technieken die vandaag nog niet zijn uitgevonden. Het is aan ons om dat systeem nog duurzamer te maken. En om het betrouwbaar en betaalbaar te houden.

HWW - Haagse Wijk- en Woonzorg

Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg) is een wijkgerichte zorgorganisatie. Wij zitten bij u, uw naaste en uw patiënt/cliënt in de buurt. Een team dat bekend is met de omgeving biedt zorg op maat. Daarbij zijn de wensen en verwachtingen van de cliënt het uitgangspunt. Want HWW zorg wil dat iedereen kan leven op de manier die het best bij hem of haar past. Of dat nu thuis is, waar de medewerkers van onze wijkzorgteams zorg bieden of in een van onze woonzorgcentra en verpleeghuizen. Zorg thuis ‘De beste kennis in uw wijk.’, dat is waar onze wijkzorgteams bekend om staan in Den Haag. Als opvolgers van het kruiswerk en Thuiszorg Den Haag, staan zij voor meer dan 100 jaar kennis en ervaring. Onze teams hebben hun basis in de Haagse wijken en zijn kleinschalig georganiseerd, rondom onze wijkverpleegkundigen. Met korte lijnen richting de cliënten en verwijzers als huisartsen en praktijkondersteuners regelen zij in overleg de benodigde zorg.

Respectzorggroep

Cliënten respecteren in wat zij vinden, voelen en willen. Vanuit die basis biedt Respect Zorggroep zorg, behandeling en diensten. Wij stimuleren cliënten om regie te houden over hun leven. Thuis als dat kan, in één van onze centra als dat gewenst is of noodzakelijk. Kwaliteit in zorg en kwaliteit van leven staan centraal in de zorgvisie van Respect Zorggroep. Iedere cliënt bepaalt dat individueel. Zorg moet daarom op maat gesneden zijn. Leidraad is dat de cliënt zo onafhankelijk mogelijk kan leven, zélf beslissingen kan nemen en zélf definieert wat voor hem of haar ‘kwaliteit van leven’ is. De cliënt die door afnemende geestelijke vermogens hiertoe niet in staat is, wordt hierbij ondersteund. Heel belangrijk zijn de zelfstandigheid en het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt. De zorgverlening is gericht op stimulering van de kwaliteiten en talenten van cliënten. Niet zijn/haar handicap staat centraal! Er is oog voor de mens als een geheel van lichamelijke, psychische en sociale kenmerken. Daarbij is ook de omgeving van het individu belangrijk (familie en naaste betrekkingen). Al deze factoren zijn van invloed op het gevoel van welzijn van de cliënt. In dit licht bestaat ook ruime aandacht voor de etnische en culturele achtergrond, de religieuze / levensbeschouwelijke identiteit en geestelijke verzorging van de cliënt.

Gemiva-SVG

De Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen die dat op eigen kracht (nog) niet kunnen bij hun leven in de samenleving. We dragen bij aan een zo goed mogelijk leven van de mensen die wij ondersteunen. Volgens ons bestaat dat uit: zo veel mogelijk regie over je eigen leven; een plek hebben waar je jezelf kunt zijn; leven in contact met anderen; je talenten kunnen gebruiken; hulp vragen en krijgen bij wat je (nog) niet kunt.

OCW, Centrum Jeugd en Gezin

Alle jeugdigen in Den Haag moeten kunnen opgroeien in een gezonde en veilige omgeving. Daarvoor is de gemeente Den Haag verantwoordelijk (Jeugdwet). Alle jeugdigen tot 18 jaar die hulp nodig hebben moeten deze ook kunnen krijgen. De gemeente heeft het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) ingericht om ervoor te zorgen dat kinderen en ouders de juiste hulp krijgen dichtbij huis.

JIT - Jeugd Interventie Team

Het JIT begeleidt jongeren van 12 tot en met 26 jaar die problemen hebben met verschillende onderwerpen, zoals onderdak, geld en schulden, school, werken, gezin en familie, vrije tijd en vrienden.

Humanitas-DMH

Wij ondersteunen waar nodig om te zorgen dat jij, vanuit eigen mogelijkheden, mee kunt doen. We doen dit oprecht. In contact van mens tot mens. Met passie en lef. Humanitas DMH (Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag) is een humanistische zorgorganisatie en ondersteunt in een groot deel van het land mensen met een verstandelijke beperking en/of een psychiatrische stoornis. Kernwaarden Humanitas DMH De cliënt heeft regie over zijn of haar eigen leven. We nemen verantwoordelijkheid voor ons zelf en voor andere mensen. We voelen ons gelijk aan en verbonden met anderen mensen in de samenleving. Wij vinden het belangrijk dat mensen met een (verstandelijke) beperking vanuit hun eigen mogelijkheden kunnen en mogen meedoen in de maatschappij, net als alle andere mensen. Wij staan naast mensen met een beperking en leren hen om steeds meer zelf te doen.

MEE Zuid Holland Noord

MEE ondersteunt mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Wij helpen iedereen (weer) grip op hun leven te krijgen, onder andere door het versterken van de eigen kracht en het vergroten van de zelfredzaamheid. Daarnaast zetten wij onze kennis en ervaring in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking. MEE is specialist in het werken voor mensen met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, chronische ziekte, niet aangeboren hersenletsel of een vorm van autisme. Per 1 januari 2016 is MEE Zuid-Holland Noord onderdeel van Xtra. Met MEE in haar geledingen wordt Xtra nog meer een basisvoorziening van waaruit een samenhangend en efficiënt antwoord kan worden gegeven op de diversiteit aan vragen van mensen die in een kwetsbare positie verkeren.

Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag ondersteunt CrossOver.

Stichting Mooi

MOOI staat voor Maatschappelijke Ondersteuning van Omgeving en Individu. We ondersteunen bewoners van jong tot oud die het op eigen kracht (even) niet meer redden. Daarbij worden de talenten en mogelijkheden van mensen benut en geven wij hen de kans om problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk. MOOI ziet het daarnaast als haar taak bewoners met elkaar te verbinden. Wij zetten wij ons in voor het verbeteren van het welzijn in onze buurten en wijken. Dat doen we door in gesprek te gaan en te luisteren naar de vraag van de bewoners. Daarbij hebben we vooral een faciliterende en ondersteunende rol. Indien nodig stappen we wel op problemen af. Dat doen we niet alleen. MOOI werkt nauw samen met partners in onderwijs, zorg, welzijn, wonen, veiligheid, bewonersorganisaties en de gemeente. Naast professionele inzet beschikt MOOI over een groot aantal vrijwilligers die een belangrijke bijdrage leveren aan het welbevinden van de bewoners in onze wijken. Samen met hen geven wij inhoud aan modern welzijnswerk.

Plicare

Plicare is een samenwerking van onafhankelijke wijkverpleegkundigen. Wij willen de wijk gezonder maken. Door ervoor te zorgen dat u en uw buurtgenoten zoveel mogelijk op eigen kracht kunnen doen. Dat doen wij door informatie­bijeenkomsten en spreekuren te houden. En ook door bij u thuis langs te komen voor een persoonlijk gesprek. Waar nodig zoeken wij mensen in uw buurt die een helpende hand kunnen bieden. Wij geven praktische gezondheidsadviezen en oprechte aandacht. Door een goede samenwerking met partners kunnen we veel zorg voorkomen. Zo houden we de zorg betaalbaar en op lange termijn gezond.

Cogas

Al 50 jaar is Cogas actief als onafhankelijk netbeheerder in Oost-Nederland. Op onze infrastructuren voor gas en elektriciteit zijn ruim 135.000 huishoudens aangesloten, via het glasvezelnetwerk bieden we 80.000 consumenten en bedrijven toegang tot radio, tv, internet en telecommunicatie. De komende jaren zal ons speelveld ingrijpend veranderen. Netwerken worden zwaarder belast, gebruikers gaan zelf energie opwekken en traditionele energiebronnen worden schaarser. In die nieuwe wereld wil Cogas een passende rol spelen. Door een verbinder te zijn die met andere partijen werkt aan een duurzaam Twente waar mensen comfortabel kunnen wonen, werken en leven.

Najaar 2016
Dunea

Dunea produceert en levert aan circa 1,3 miljoen klanten lekker en betrouwbaar drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland. Wij ontvangen jaarlijks 1 miljoen recreanten in de duinen tussen Monster en Katwijk. We beheren deze prachtige natuur en beschermen de drinkwaterwinning. Dat doen we al 140 jaar. Schoon drinkwater, rust en ruimte in de Randstad vormen de basis voor een goed leven. We zijn altijd op zoek naar (nieuwe) oplossingen en mogelijkheden voor drinkwater en natuur.

Najaar 2016
Stadsverwarming Purmerend

Stadsverwarming Purmerend (SVP) is een modern en duurzaam lokaal warmtebedrijf dat bewoners en bedrijven in Purmerend op een betrouwbare en comfortabele manier warmte levert. Op dit moment voorziet SVP 25.000 klanten van warmte en warm water. Duurzaamheid, leveringszekerheid, comfort en innovatie staan daarbij centraal. De komende jaren werkt SVP aan efficiëntere warmtedistributie, grotere duurzaamheid en optimalisatie van de dienstverlening aan haar klanten.

Najaar 2016
Ziggo

Ziggo is de grootste aanbieder van kabeltelevisie in Nederland, en voorziet (april 2015) meer dan vier miljoen huishoudens van ten minste één dienst.

Najaar 2016
Enexis

Via een grotendeels onzichtbaar netwerk van kabels en leidingen voorziet Enexis als netbeheerder 2,7 miljoen huishoudens en bedrijven in het noorden, oosten en zuiden van het land van elektriciteit en gas, zodat zij comfortabel kunnen wonen en plezierig kunnen werken.

Voorjaar 2016
Najaar 2015
Voorjaar 2015
Najaar 2014
Voorjaar 2014
TenneT

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator, TSO) die werkzaam is in Nederland en Duitsland. We streven ernaar om via ons hoogspanningsnet te zorgen voor een betrouwbare en ononderbroken elektriciteitsvoorziening aan ca. 41 miljoen eindgebruikers. Daarbij spannen we ons in om te voldoen aan de behoeften van onze belanghebbenden door verantwoordelijk, betrokken en verbonden te zijn.

Voorjaar 2016
PWN

PWN werd opgericht in 1920. Hoewel we vandaag de dag nog steeds drinkwater leveren en duinen beheren, is er een hoop veranderd in de loop der jaren. Wist u dat Heiloo als eerste gemeente in Noord-Holland op 20 juli 1920 werd aangesloten op het leidingnet? En dat in 1965 de 200.000ste aansluiting werd gerealiseerd? En dat dit er in 2015 bijna 780.000 zijn? Bekijk de hele geschiedenis van PWN via onze site www.pwn.nl.

Najaar 2016
Voorjaar 2016
Afvalzorg

Afvalzorg houdt zich bezig met afvalverwerking. Zover mogelijk bewerken en hergebruiken wij afvalstromen. Wanneer hergebruik geen optie is, zorgt Afvalzorg voor "het vangnet" van de afvalmarkt: het veilig en verantwoord storten van afval. Daarnaast voert Afvalzorg beheer en nazorgactiviteiten uit op verontreinigde locaties. Zowel op onze eigen locaties als op die van derden. Wanneer een afvalverwerkingslocatie vol is, zoekt Afvalzorg naar een nuttige en veilige nieuwe bestemming voor het terrein. Zo willen wij laten zien dat met stortlocaties mooie landschappen gemaakt kunnen worden met een nuttige maatschappelijke functie. En dat gaat verder dan het inrichten van een stortlocatie als golfbaan of recreatiepark. Want Afvalzorg heeft de visie dat je op een moderne stortlocatie kunt bouwen, werken en zelfs wonen.

Voorjaar 2016
Cyclus

Cyclus werkt in opdracht van overheden en bedrijven aan een schone, hele en veilige leefomgeving. Wij zijn gespecialiseerd in het samenspel tussen afvalbeheer enerzijds en het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte en (bedrijfs)terreinen anderzijds. Wij adviseren onze opdrachtgevers hierover - ook in regionaal verband - en voeren het brede palet aan diensten dat hieronder valt uit.

Voorjaar 2016
Attero

Attero verzorgt als betrouwbare partner van overheden en bedrijven een duurzame oplossing voor hun afvalstromen.

Najaar 2015
Voorjaar 2015
Najaar 2014
Voorjaar 2014
Vitens

Vitens bestaat uit meer dan 1.400 mensen die zich verbonden voelen door een passie voor water. Zij werken voortdurend aan het winnen, zuiveren en leveren van drinkwater van topkwaliteit. Omdat ze weten dat 5,6 miljoen klanten daar blindelings op vertrouwen.

Voorjaar 2016
Voorjaar 2015
Voorjaar 2014
HVC

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders. Daarnaast produceert HVC duurzame energie. Deze energie leveren wij aan gemeenten, waterschappen, bedrijven en particulieren. Verder ondersteunen we bij maatregelen om lokaal te verduurzamen. We zetten ons onverminderd in om steeds meer materialen te hergebruiken. Dat doen we door diverse soorten afval apart in te zamelen. HVC is de grootste niet-commerciële afvalinzamelaar van Nederland. Duurzame energie (warmte, elektriciteit en gas) halen we uit afval, biomassa, wind, zon en geothermie.

Najaar 2015
Twence

Twence is een producent van grondstoffen en energie uit afvalstromen en biomassa. Wij brengen grondstoffen terug in de kringloop en leveren duurzame energie. Twence draagt daardoor bij aan vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen en de vermijding van CO2-uitstoot. Het afval waar wij grondstoffen en energie uit halen komt uit Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Najaar 2016
Voorjaar 2016
Najaar 2015
Spaarnelanden

Spaarnelanden is een integraal onderhoudsbedrijf, dat zorgt voor een prettig leefbare en goed bereikbare openbare ruimte in Haarlem en omgeving. Met een hoge mate van maatschappelijke betrokkenheid en een professioneel inzicht in de praktische toepassingen zorgt Spaarnelanden voor mens en milieu.

Najaar 2015
Kabel Noord

Kabelnoord staat voor televisie & radio (kabel en digitaal), internet en telefonie voor particulieren. We leveren deze producten via het belangrijkste onderdeel van ons bedrijf: ons netwerk. Het coax-netwerk van Kabelnoord ligt in de gemeenten Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog. Deze gemeenten zijn tevens aandeelhouder van Kabelnoord.

Najaar 2015
O&O Fonds

WWb

De werkgeversvereniging voor de waterbedrijven (WWb) ondersteunt CrossOver. Hierbij zijn negen Nederlandse drinkwaterbedrijven, waterlaboratoria en overige samenwerkingsverbanden aangesloten.

WENB

Bij de werkgeversvereniging WENB zijn 60 bedrijven aangesloten uit vijf sectoren: energie (netbeheer en productie-/leveringsbedrijven), kabel & telecom, afval & milieu en advies. De WENB ondersteunt CrossOver.

WML

WML, voluit NV Waterleiding Maatschappij Limburg, is de drinkwaterleverancier voor alle huishoudens in Limburg. Daarnaast leveren wij ook leidingwater aan Limburgse bedrijven. Als openbaar nutsbedrijf voeren wij onze verplichtingen zorgvuldig uit. Goede kwaliteit, constante levering van drinkwater en service voor onze klanten staan centraal. Wij leveren het drinkwater zonder winstoogmerk.

Voorjaar 2015
Meerlanden

Van een meer traditionele afvalinzamelaar hebben wij ons ontwikkeld tot een innovatieve afvalinzamelaar én -verwerker die ook gemeenten ontzorgt op het integraal beheer van de openbare ruimte en via het leveren van dienstverlening op het gebied van gladheidbestrijding. Wij geven meer waarde aan afvalstromen door deze zo veel mogelijk als grondstoffen te gebruiken en dragen zo bij aan een schoner milieu.

Voorjaar 2015
Waterbedrijf Groningen

Waterleverancier Groningen

Najaar 2016
Voorjaar 2016
Voorjaar 2015
Oasen

Oasen maakt onderdeel uit van de samenleving daarom voelen we ons medeverantwoordelijk voor het in stand houden daarvan. Onze kerntaak is het verzorgen van de drinkwatervoorziening, maar onze verantwoordelijkheid is breder.

Najaar 2014
Voorjaar 2014
Engie

De wereld van energie verandert. ENGIE is een wereldspeler die voorop wil lopen in deze verandering. Door de eigen energiebronnen stapsgewijs te verduurzamen en bijvoorbeeld digitalisering in te zetten. En vooral door klanten de regie in handen te geven hun totale energiekosten te managen en te optimaliseren.

Voorjaar 2015
Najaar 2014
EPZ

Bij EPZ maken we al meer dan 40 jaar op veilige en betrouwbare wijze stroom. Er werken bij ons bijna 500 mensen die samen een kleine 600 MegaWatt stroom maken met windturbines en de enige kerncentrale in Nederland. Veiligheid staat voorop bij al onze handelingen, besluiten en overwegingen. Wij werken zorgvuldig en willen dat onze omgeving zo weinig mogelijk van ons merkt. Daarom verbeteren wij voortdurend onze prestaties en leveren we graag een bijdrage aan tal van milieudoelstellingen.

Najaar 2015
Najaar 2014
Delta

DELTA levert energie-, infradiensten en digitale services. DELTA is onlosmakelijk verbonden met Zeeland: enerzijds door het aanleggen van de infrastructuur om de provincie te voorzien van gas, elektriciteit, water, internet, telefonie en televisie.

Najaar 2016
Najaar 2014
Brabant Water

Brabant Water is het drinkwaterbedrijf dat aan 2,5 miljoen inwoners en bedrijven in Noord-Brabant drinkwater levert.  800 medewerkers zorgen ervoor dat onze klanten altijd en overal in Brabant kunnen rekenen op zuiver en veilig drinkwater. Een verantwoordelijke taak en daar handelen we ook naar. Wij streven niet naar winst, maar wel naar de beste kwaliteit en dienstverlening.

Najaar 2016
Voorjaar 2016
Najaar 2015
Voorjaar 2015
Najaar 2014
Twente Milieu

Twente Milieu is een NV, waarbij 100 procent van de aandelen in handen is van zeven Twentse gemeenten waarvoor zij werkzaam is: Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal. Onze oorspronkelijke kerntaak is het inzamelen van huishoudelijk afval. Deze kerntaak is inmiddels uitgebreid met het beheer van afvalstromen en het beheer van de openbare ruimte.

Najaar 2014
Evides

Evides Waterbedrijf levert 24 uur per dag 365 dagen per jaar, veilig, schoon én smakelijk drinkwater aan 2,5 miljoen klanten en het bedrijfsleven in Zeeland, het zuidwesten van Zuid-Holland en de Brabantse Wal. Daarnaast biedt Evides industriewaterdiensten op maat aan grote industriële klanten in onder meer Nederland, België en Duitsland. Evides Waterbedrijf is in handen van publieke aandeelhouders (gemeenten en provincie).

Najaar 2016
Voorjaar 2016
Najaar 2015
Najaar 2014
WestlandInfra

Als regionaal netbeheerder zorgt Westland Infra voor efficiënte energie-infrastructuren met een hoge mate van veiligheid en beschikbaarheid. Met de hieraan gerelateerde producten en diensten bieden wij professionele oplossingen, zowel binnen als buiten de regio. Verder ondersteunen wij ontwikkelingen op het gebied van duurzaam gebruik van energie en energietransitie. Door onze klantgerichte werkwijze streven wij naar een voorkeurspositie bij onze relaties.

Voorjaar 2016
Najaar 2015
Voorjaar 2015
Najaar 2014
Alliander

Wat doet Alliander als netwerkbedrijf? Als groot Nederlands energienetwerkbedrijf hebben wij de verantwoordelijkheid voor de energievoorziening van 2,9 miljoen klanten en nemen wij onze verantwoordelijkheid voor de energietoekomst voor Nederland.

Najaar 2016
Voorjaar 2016
Najaar 2015
Voorjaar 2015
Najaar 2014
Voorjaar 2014
Europese Unie

CrossOver is mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds (ESF) van de Europese Unie. ESF Awards Op 3 december 2013 stonden we met CrossOver in de finale van de ESF-Awards. Met onze pitch voor staatssecretaris Jetta Klijnsma hebben we onze visie op slimme samenwerkingen kunnen delen. We hebben zowel van (het Agentschap) SZW, de Europese Unie en de aanwezige organisaties lovende reacties gekregen. Ze waren vooral enthousiast over het feit dat zo’n innovatieve vorm van samenwerking ook echt werkt en impact heeft.   ESF

“CrossOver is een unieke mogelijkheid om de sector op verschillende thema's naar een hoger niveau te trekken”

Johan van Erp (deelnemer editie voorjaar 2016)